Сътрудници

понеделник, 5 декември 2011 г.

Как работят банките

Ето част от една книга/преводът е от мен със съкращения/:
BANKING  The Mystery
of  Ludwig  von Mises Institute

Повечето хора мислят, че банките са институции, които са като канал за свързване на спестяванията и производителните заеми и инвестиции. Но заемната банка по същество  експлоатира производствения процес . Да видим как работи.
           Да предположим, че имам записани $ 10,000 и сме решили да се създадем бизнес кредит, или това, което бихме могли да наречем фирма за заеми наречена “Rothbard”. За да се обясни процеса, има нужда от малко проста счетоводна теория.
            Балансът е продукт на едно от най-важните изобретения на съвременната цивилизация: двустранното счетоводство, което дойде чрез ренесансова Италия от Арабската цивилизация в Северна Африка. Преди двустранното счетоводство, бизнес-фирмите съхраняват един слой книги, които са били със сметки за разходите, приходите, и така нататък. Те установяват е невъзможно да се знае къде са направени грешки, и поради това не могат да се опитат да ги отстранят. Двустранното счетоводство, от друга страна означава, че всеки елемент от едната страна на  регистъра незабавно и автоматично се балансира с един
запис, от друга страна и общата сума на всички трябва да бъде еднаква. Така сравнително лесно е да разберете, когато общата сума не е в равновесие, и следователно, кога е настъпила грешката. Въпреки че концепцията за двустранното счетоводство е установено по време на Ренесанса, т.нар. T-сметки са официално приети в началото на "класическия" период на модерното счетоводство, т.е. края на деветнадесети век.
      В T-баланса, от лявата страна е парична оценка по всяко време, на общата сума на активите на предприятието. Тази страна е с надпис "активи." В дясната страна имаме общата сума на активите, собственост на една или повече собственици. Накратко, всеки и всички активи трябва да бъдат собственост на някой , така че ако добавите активите притежавани от A, B, C. . . др, те трябва да доведат до общо съвпадение с общата сума на активите.
Някои активи са собственост всъщност на собственика или собствениците на фирмата (Собствен капитал). Други се дължат на някого , и следователно в икономически смисъл са заявени или притежавани от различни кредитори на фирмата (Пасиви). Така че, като общата сума на активите се разпределя между различни собственици или ищци, общата сума на дясната колона, "Капитал плюс пасиви," трябва да е точно равна на общата сума на активите от лявата страна.
Нека сега се върнем към кредита  на дружеството Rothbard. Нека имаме
записани 10000 $ в брой .
Баланса на дружеството е, както следва:

Активи Пасиви
Парични средства $ 10,000 Rothbard $ 10,000
Общо                       $ 10,000      Общо $ 10,000

Т-сметката показва, че активите на Rothbard са  $ 10,000 в брой, както и че ги има тези активи. Общо паричните активи са точно равни на общо притежавани активи.
Целта на формиране на Rothbard , е разбира се, да заема пари и да печели.
Да предположим, че аз сега дам заем $ 9,000 за Diner Joe's за нов бизнес , а
1000 щатски долара оставя под формата на паричен резерв.
Джо заема $ 9,000 с лихва 10 процента , обещавайки да ми плати обратно $ 9900 за една година. С една дума, давам на Джо 9,000 щатски долара, в замяна на което той ми дава разписка за дълг/ т.нар. IOU на английски/ за 9900 $ за една година в бъдеще време. Моят актив е разписката за дългът на Джо да бъде реализиран този дълг в бъдеще време.

Балансът на Rothbard е както следва:
Активи                                           Пасиви
Пари    1,000 $ Вземания на Rothbard  $ 10,900
Разписка за дълг от Джо  9,900 $

                                 Общо 10,900 $       Общо $ 10,900

Моят активи вече щастливо стоят в очакване. Общо активите и собствения капитал са $ 10,900. Какво се случи с общото предлагане на пари досега? Отговорът е нищо.
            Да приемем, че Rothbard е имала в началото  $ 10,000 в обращение. Спестих $ 10,000, и след това заех 9,000 щатски долара на Джо. Паричното предлагане в никакъв смисъл не се увеличава, а има просто записани мои пари (тоест, които не са усвоени като потребителски стоки), и ги заемам на някой, който ще ги похарчи , в този случай за производствени инвестиции.
            Нека сега да видим какво ще стане година по-късно, когато Джо си изплати заема с $ 9,900. Разписката за дълг ще бъде отменена, и аз сега ще имам в брой кредита заедно с лихвите . Кредитът се погасява, и моята фирма е с $ 900 по-богата. Но това отново не е увеличение на общественият състав на парите. За да си изплати заема, Джо трябва да спести $ 900 от печалбите си. Отново, Джо и аз сме прехвърлили един на друг собствеността на съществуващите парични салда, които ние сме спестили . Моят банков заем е насочил спестявания в заеми, заемите са били възстановени, и в нито един момент няма увеличение на паричното предлагане.Кредит-банкирането е продуктивна, неинфлационна институция.
            Ако заемът на Джо не е за бизнес инвестиции ,а за потребителски цели, да речем, да му позволи да си купи нова кола, разликата не е толкова голяма , парите които са печалба от кредита, само пренареждат тенденциите във времето на разходите, като се плаща премия за използване на парите сега, а не да се налага да чакам да купя колата. За пореден път, общата доставка на пари, не се е променила; парите са спестени от мен и моята фирма ,и ги заемам към Джо, който след това спестява достатъчно от съществуващите пари за да изпълни договорните си задължения. Кредитите и заемното банкиране, са продуктивни,и обезщетяват кредитополучателя, и не причиняват инфлационен натиск за увеличение на паричното предлагане. Банка Rothbard сега се прави точно това, което повечето хора смятат че банките винаги правят: заемат собствени пари и ги дават в заем. Банката прави пари в свой интерес,  но също изпълнява важни социални услуги за насочване на спестяванията на много хора в продуктивни заеми и инвестиции с отложено плащане. Банката е експерт по заемите си, кога трябва да ги прави и на кого , и жъне печалба за тази услуга.
    В Англия, това банкиране започна  от началото на седемнадесети век.
През шестнадесети век това са богатите търговци на вълнени дрехи и индустриалци ,и ползват този пазар за техният излишък от капитал. Златните монети и кюлчета са напълно заменими, , освен ако някой не е колекционер или нумизматик , никой не се интересува дали получава идентични златни монети от тези които е  депозирал, доколкото те са от същата марка и тегло. Доколкото Банката поддържа репутацията си за целостта на златото в складовете , то складовите записи могат да функционират много добре като заместител на златото. Така че ако са налице няколко банки в обществото и банките поддържат висока репутация за цялост, би трябвало да има малко случаи на обратно изкупуване на складовите записи .Уверено банкерът може да смята, че по-малка част от неговите наличности ще бъдат изкупени през следващата година, да речем 15%, а фалшивите складови разписка за останалите 85% могат да бъдат отпечатани и дадени под наем без много страх от възмездие или откритие.
Английските златари откриха и паднаха жертва на това в един много кратък период от време, в действителност в края на гражданската война. Така нетърпеливи бяха те да реализират печалба в тази, основана на измама цел, че те дори предлагат да плащат лихва на вложителите, за да не изтеглят парите си.  Постепенно , подобни случаи зачестяват , влизат в съдебни разправии , но като резултат съдилищата приемат , че при неплащане от страна на банката се стига до фалит , а не каквото всъщност е - углавно престъпление- т.е. кражба.
Това има съдбовни последици.
          Първо, това означаваше, че всяко депозиране на пари влиза в баланса на банката. За срока на действие на депозита, златото или среброто, сега става собственост на активите на банката, с евентуално задължение за незабавно изпълнение.
Нека приемем, сега ние имаме банката Rothbard. Тя отваря бизнес и получава депозит от $ 50,000 в злато от Джоунс, за което Джоунс получи складова разписка, с която той може да получи обратно депозираното при поискване, по всяко време.
 Балансът на депозитната банка Rothbard  е :

Активи Пасиви
златни монети Складови разписки $ 50,000
/кюлчета/       $ 50,000
Всичко           $ 50,000 Всичко $ 50,000

     Въпреки, че първата стъпка по хлъзгавият наклон  е започнала , банка Rothbard все още не е извършила измама или генерирала инфлация. Освен че общо депозитите в момента се смятат за задължение, а не пускане под гаранция,нищо не може да се възрази . Петдесет хиляди долара в стойност на златото просто са били депозирани в банка, след което чрез складови записи се разпространява от ръка на ръка или банка, като заместител на златото. Измама не е била извършена и няма инфлационен тласък , тъй като банка Rothbard все още е с подкрепата на всички свои складови записи със злато или парични наличности в трезорите.
Размерът на държаните наличности в трезорите на банката, готови за незабавно обратно изкупуване се наричат резерви. Следователно, тази форма на честен, неинфлационен депозит се нарича 100% резерв банкиране, тъй като банката запазва всички свои приходи подкрепени изцяло от злато и пари в брой. Имайте предвид, също така, че независимо от това колко злато са депозирани в банките, общата парична маса остава точно също толкова, тъй като всяка банка отговаря  на 100% правило. Само формата на парите се промени, а не общия размер на сумата или неговото значение. По този начин, да предположим , че общото предлагане на пари на страната е
$ 100,000,000 в златни монети и ценни метали, от които
$ 70,000,000 се депозира в банка, на складови записи напълно обезпечени със злато и се използва като заместител на златото при  паричният обмен. Общото предлагане на пари на държавата ще бъде:
$ 30,000,000 (злато) + $ 70,000,000 (складови разписки за злато)
Общата сума на парите ще останат същите  $ 100,000,000 ,а  вида ще се промени като разписки за злато.
         Неустоимото изкушение се появява за златарите или другите банкери на депозити за извършване на измами и инфлация .Много по-вероятно, е той да издава фалшиви приходи от складови разписки за злато и да ги отпускат като заеми навън. В крайна сметка, депозитният банкер внезапно стана кредитен банкер , разликата е, че той не взима собствените си спестявания или заеми, за да ги даде на потребители или инвеститори. Вместо това той е дава парите на някой друг в същото време, в което вложителите мислят че парите йм все още са на разположение за да се изплатят. Или по-скоро, и още по-лошо, банкера издава въпросните фалшиви складови разписки и им придава вид , както ако те са реални складови записи от пари в брой. По същото време, първоначалният вложител мисли , че складови записи са срещу налични пари, и по всяко време той има възможност да ги получи. Тук ние имаме система за банкиране  с частичен резерв, в която повече от една складова разписка за получаване е подкрепена от една и съща сума на злато или други парични средства във Банката . Трябва да е ясно, че съвременната система на частичен банкова резерв е  схема Ponzi, измама, в която фалшиви складови разписки се издават и разпространяват като равностойни на парите
Нека видим как това работи в нашите Т-сметки.
Баанка Rothbard, е разполагала с $ 50,000 от златни монети депозирани в нея, и издава фалшиви разписки за $ 80000, които ги даде на Смит, очаквайки да бъдат върнати на 80000 щатски долара заедно с лихвите.банка Rothbard
                           Активи   Пасиви
Златни монети $ 50,000   складови записи
                 за злато $ 130,000
IOU към Смит   $ 80,000
Общо активи $ 130,000 Общо пасиви $ 130,000

Банка Rothbard е издала фалшива складови разписки за $ 80000,с  които тя отпуска заеми на Смит, като по този начин се увеличи общото предлагане на пари от $ 50000 на $ 130,000.Паричното предлагане се увеличи с точния размер на кредита-$ 80,000 - разширено от фракционните банкови резерви. Сто процента резерв банкиране е заменен с фракционни резерви, фракциите са :
$ 50,000 към  $ 130,000  , или 5 / 13.
По този начин, частичен резерв банкиране е по едно и също време измама и инфлационнен натиск ; тя генерира увеличаване на доставката на пари чрез издаване на фалшиви приходи към склада за пари.
Има нещо ново сега: Общият размер на парите в обращение, вече се е увеличил с новите издадени разписки. Златни монети на стойност $ 50,000 са били в обращение, е сега са заменени от $ 130000 от постъпления в склада.
Откъде идват парите?
Те дойдоха , и това е най-важното нещо, което трябва да се знае за модерното банкиране- ТЕ ДОЙДОХА ОТ НИЩОТО.
 Търговските банки с частичен резерв създават пари от нищото. По същество те го правят по същия начин, както фалшификаторите. Фалшификаторите също създават пари от въздуха от печатане на нещо, маскирано като пари или като складови разписки за получаване на пари. По този начин те неправомерно крадат средства от обществеността, от хора, които действително са спечелили парите си.

Пл.Н. От тук нататък, ще преразкажа, за да съкратя материала, но духа е същият.
По същия начин, банките с частична резерв фалшифицират складови разписки за парите, които след това се пускат в обращение еквивалентни на пари от гражданите. Този процес в момента не може да се извърши без наличието на централните банки. Те са “оторизирани” от държавите да създават пари. Каква е всъщност идеята? Разчита се на следните предположения:
1. Не повече от 5 или 10% от хората и стопанските субекти ще поискат парите си в брой, и няма да ги изхарчат с което отново да ги вкарат в банковата система.
2. Хората са така устроени, че винаги ще се опитват да спестяват пари за бъдещи разходи, и то не в “дюшека”, а в банковата система- заради дохода от лихви.
3.За да искат лихвите, се поддържа “целева” инфлация от 1-2%,а всъщност много по-висока от 3-5 % в нормални времена. Така се наказват онези “грешници” които смеят да спестяват извън банковата система
      Резултата е, че могат да разчитат на парите внесени в банковата система, и да създават пари ”от нищото”.Прието е в Европа банковите резерви да са около 5%. Това означава, че в Централните банки се съхраняват около 5% от депозитите. Всички останали средства се раздават като кредити. Но процеса не спира дотук. Как се получава ливъридж от 1:20 или 1:40 ? Това е 20 пъти увеличение на сумата на издадените кредити, от внесените депозити. За да се случи това има схема която включва следните стъпки:
1.   Внесени депозити $1,000 долара
2.   Банката внася резерв в централната банка $100
3.   Издава нареждане за дълг/т.е. издава дълг - т.е. ние вземаме кредит/ от $ 900
4.   Ако средствата от кредита се депозират в същата банка, внася резерв в централната банка $ 90 , и разполага с $ 810 за кредитиране
5.    Ако се депозират в друга банка, то другата банка разполага с възможността да направи стъпката от т.4. И така си сменят клиентите, но резултата за банковата система е един и същ.
6.    Този процес се повтаря около 10 пъти, и така изведнъж имаме издадени кредити за 10 пъти, или 20 пъти , или 40 пъти повече от наличните депозити.
Ако смятате, че това е една “Понци” схема, сте прави.Макар и опростено представяне това е начинът по който работи банковата система с централна банка начело.

1 коментар:

  1. много полезна информация особено за всички тези които се интересуват от тази проблематика, а са новоначиняещи - мерси че я споделихте тук с всички нас много е интересна

    ОтговорИзтриване